De laatste aanvraagronde voor stichting, vereniging en zzp’er is gesloten.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hoe lang duurt deze regeling?
De regeling is geopend van 1 december 2022 tot en met 30 juni 2024.

Voor wie is deze regeling bedoeld?
De gemeenschappen in Nederland die een band hebben met wat vroeger Nederlands-Indië was, bestaat uit ongeveer twee miljoen mensen van verschillende gemeenschappen. De groep is zeer divers: eerste, tweede, derde en vierde generatie Indische Nederlanders, Molukkers, Toegoenezen, Peranakan Chinezen, Belanda’s Hitam, Papoea’s uit voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, Belanda-totoks, veteranen en hun families. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom om een aanvraag te doen.

Wie kan een aanvraag indienen?
Stichtingen, verenigingen, zzp-ers in de culturele sector, de creatieve industrie en ambachtelijke makers die ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel in Nederland. Ook kunnen natuurlijk personen zonder stichting een aanvraag doen.

Moet ik de aanvraag online doen of kan het ook per post of per e-mail?
De aanvraag kan alleen digitaal worden ingediend via de website. Doorloop eerst de quickscan op de website om te zien of je in aanmerking komt.

Wanneer moet mijn aanvraag binnen zijn?
De deadlines voor indienen zijn:

Ronde 1: 1 februari 2023 (stichtingen en verenigingen)
Ronde 2: 15 mei 2023 (stichtingen, verenigingen en zzp-ers)
Ronde 3: 30 oktober (2023 stichtingen, verenigingen en zzp-ers)
Ronde 4: 18 maart 2024 (Laatste ronde voor stichtingen, verenigingen en zzp’ers)
Ronde 5 is voor natuurlijk personen. Deze ronde loopt van september 2023 tot juni 2024 op vaste data. Deze worden op de website en in de nieuwsbrief gecommuniceerd.

Hoe lang duurt het voordat ik bericht krijg over mijn aanvraag?
Binnen maximaal 4 maanden na de deadline van indienen ontvang je schriftelijk bericht.

Hoeveel kan ik aanvragen?
Stichtingen en verenigingen kunnen tot 70% van de projectkosten aanvragen, met een maximum tot 50.000 euro. Als je meer wilt aanvragen dan kan dat alleen nadat er een positief gesprek heeft plaats gevonden met de programmamaker.

 Zzp-ers kunnen tot 80% van de projectkosten aanvragen, met een maximum van 10.000 euro.

Natuurlijk personen kunnen vanaf najaar 2023 tot 100% van de projectkosten aanvragen, met een maximum van 1000 euro voor een eenmalige activiteit of 5000 euro voor een serie activiteiten, aanschaf materiaal of publicatie.

Waarom moet ik als organisatie of zzp'er ook eigen inkomsten werven?
Voor stichtingen en verenigingen is het verplicht om ook cofinanciering te zoeken. Dit om het risico te spreiden en organisaties te stimuleren breder draagvlak te vinden. Bovendien verwachten we cultureel ondernemerschap van professionele organisaties en ondernemers.

Wie beslist over de aanvragen?
Elke aanvraag wordt door minimaal 10 mensen bekeken: bij binnenkomst wordt de aanvraag inhoudelijk behandeld door medewerkers van het fonds; vervolgens voorgelegd aan een onafhankelijke commissie, die advies uitbrengt aan de directeur-bestuurder. Deze beslist uiteindelijk of een aanvraag wordt gehonoreerd. De commissieleden geven schriftelijk en gemotiveerd advies. Projecten worden zowel op inhoudelijke en organisatorische kwaliteit beoordeeld, als op onderscheidende waarde en publieksbereik. De commissie werkt volgens een huishoudelijk reglement, een inhoudelijke advieswijzer voor de beoordeling van aanvragen binnen deze regeling en is verplicht tot geheimhouding.

Kan ik mijn project voorleggen voordat ik de aanvraag indien?
Aanvragers kunnen zelf een telefonisch spreekuur inplannen via de website van maximaal 30 minuten. Wil je een aanvraag indienen van 50.000 euro of meer, dan plant het team een afspraak online of op ons kantoor met de programmamaker.

Kan ik hulp krijgen bij het opstellen en verantwoorden van mijn begroting?
Vfonds biedt geen hulp op maat bij de administratie en financiële afhandeling van jouw project. Wij geven ook geen advies op maat over het opstellen van de begroting of belastingaangifte. Vraag deze hulp bij de boekhouder als je een stichting of zzp'er bent. Of vraag iemand uit je team of omgeving die financieel inzicht heeft om te helpen met de berekeningen en verplichtingen.

Hoe vraag ik een voorschot op van mijn toegekende subsidie?
Het is mogelijk een voorschot tot 75% van de toegekende subsidie op te vragen. Dit wordt alleen uitbetaald na ontvangst van de ondertekende akkoordverklaring die je bij de toekenningsbrief hebt ontvangen en na goedkeuring van de definitieve begroting en dekkingsplan van jouw project.

Waarom moet ik na toekenning nogmaals een begroting insturen?
Mogelijk wacht je nog op uitslag van andere fondsen of sponsors om je inkomsten compleet te maken. Als je minder of meer inkomsten verwacht moet je de begroting eerst bijstellen. Ook kunnen zaken in het project tussentijds zijn veranderd. Daardoor kunnen je kosten veranderen.

Wanneer ontvang ik het voorschot?
Als de documenten vóór de eerste van de maand zijn ontvangen en er geen vragen zijn, wordt halverwege deze maand uitbetaald. Documenten die ná de eerste van de maand zijn ontvangen gaan met de betalingsronde van de volgende maand mee. Het kan enkele weken duren voordat onze medewerkers je begroting hebben goedgekeurd. Mogelijk worden er nog vragen gesteld. Het kan dus langer duren voordat het geld gestort wordt.  

Ik moet al uitgaven doen maar wacht nog op mijn voorschot. Wat moet ik doen?
Heb je geen geld beschikbaar om uitgaven te doen? Wacht dan tot je het voorschot hebt ontvangen. Houd hier rekening mee in je planning.

Ik kom geld te kort op mijn begroting. Kan ik een aanvullende aanvraag doen voor mijn project?
Het is niet mogelijk om extra subsidie aan te vragen bij vfonds als je een tekort hebt op de begroting.

Welke wijzigingen in mijn project moet ik doorgeven?
Grote veranderingen zoals de openingsdatum, de locatie, de kosten, het wegvallen van een subsidiegever of inkomstenbron of annulering moet je direct doorgeven aan vfonds. Doe je dit niet, dan heeft dit invloed op de uiteindelijke vaststelling van je subsidie; deze kan lager uitvallen.

Wanneer krijg ik het restant van 25% uitbetaald na mijn voorschot?
Dit ontvang je nadat de eindafrekening van het project door vfonds is goedgekeurd. Dit moet je insturen binnen 3 maanden nadat je project is afgelopen. De eindafrekening bestaat uit a) een financieel verslag; b) een inhoudelijk verslag; en c) een ingevuld evaluatieformulier.  Indien je minder kosten hebt gemaakt dan je hebt begroot wordt dit verrekend met het restant.

Waar vind ik jullie logo?
Op de website vind je onder Hulp en Downloads de toolkit communicatie. Hierin vind je voorbeeld teksten en logo’s, zodat je vfonds, het Ministerie van VWS en de regeling in jouw communicatiemiddelen, zoals website, social media post, persbericht en drukwerk kunt noemen.

Hoe kan ik vfonds uitnodigen?
Het is verplicht om Vfonds een uitnodiging te sturen voor (de opening van) jouw evenement. We horen graag wat jullie gaan doen via info@vfonds.nl. Onze medewerkers en commissieleden proberen zoveel mogelijk projecten te bezoeken.

Waarom is deze regeling nu geopend?
In 2020 was het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Het kabinet heeft toen een extra bedrag van ruim twintig miljoen euro beschikbaar gesteld voor de collectieve erkenning van de Indische, Molukse, Chinees-Indonesische en Papoea gemeenschappen in Nederland. Uit gesprekken door de staatssecretaris van VWS met de Indische, Molukse en Papoea gemeenschappen zijn vier thema’s voortgekomen die deze gemeenschap belangrijk vindt in het kader van erkenning. Eén daarvan is het zichtbaar maken en in leven houden van de rijke culturele tradities van de gemeenschappen. De culturen uit deze gemeenschappen zijn over en weer door elkaar beïnvloed en verrijkt. Door een decennialange integratie is het voor velen echter lastig verbinding te maken met het eigen culturele erfgoed. Zeker voor de jongste generaties. Er is dan ook onder een groot deel van de gemeenschappen verlangen naar meer zichtbaarheid, begrip, behoud en overdracht aan volgende generaties.

Waarom voert vfonds deze regeling uit?
Vfonds is het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. Vfonds steunt projecten en organisaties die bijdragen aan onze sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Met onze steun willen wij verschillende generaties inspireren en stimuleren zich hier actief voor in te zetten. Vfonds ondersteunt vanuit haar missie al jaren veel projecten van Indische, Molukse en Papoea organisaties en is daardoor goed bekend met vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de thema’s die daar leven.

Wat wordt bedoeld met immaterieel erfgoed?
Vfonds volgt de beschrijving zoals Unesco die heeft opgeschreven in het Verdrag inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het is cultuur van nu, geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties. Dit geldt zeker voor het cultureel erfgoed dat is ontstaan in Zuidoost-Azië en dat gedurende de eeuwen tot op heden is vermengd met de vele verschillende culturen en bevolkingsgroepen in de Indonesische archipel. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit. De regeling is met name bedoeld voor initiatieven met een participatie-element, gericht op beoefening en actieve overdracht op nieuwe generaties.

Past (migratie- en familie-) geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië, de Tweede Wereldoorlog of dekolonisatie binnen deze regeling?
Indien er geen duidelijke verbinding is met immaterieel erfgoed zoals hierboven beschreven sluit het niet aan op de doelstellingen van de regeling. Geschiedenis, dekolonisatie, en genealogisch onderzoek is een vorm van erfgoed, maar geen ‘levende’ culturele uiting. Wel kunnen deze thema’s zichtbaar zijn in een project. Voor projecten met een hoofdzakelijk historische en documenterende insteek kun je eventueel bij het reguliere programma van vfonds terecht.